single post thumbail

Povinné čipování

Poslední novela veterinárního zákona přinesla poměrně zásadní změny pro chovatele psů s odloženou účinností od 1.1.2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3.červencem 2011.

Povinnost povinného čipování je provázaná s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes nebude k 1.1.2020 načipován, je z pohledu zákona pokládán za nenavakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími.

Povinnost čipování je povinností chovatele, nikoli veterináře.

Od 1.1.2020 mají chovatelé psů novou povinnost – mít svého psa načipovaného.

Budeme-li přesně citovat zákon, tak:

očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Pokud tedy bude zvíře naočkované, ale nebude načipované, nemá po právní stránce platnou vakcinaci proti vzteklině. Kód čipu musí být uveden v očkovacím průkaze, ale majiteli (ani veterináři) nevzniká povinnost toto čipované zvíře registrovat, protože neexistuje centrální registr čipů. Je tedy na každém chovateli, zda si zvíře zaeviduje či nikoli. Veterináři mohou nabídnout registraci zvířete v databázi petpasů, kam je možné vkládat i zvířata čipovaná bez vystaveného petpasu. Upozorňuji, že vstup do databáze mají pouze soukromí veterinární lékaři schválení pro vydávání petpasů.

Nově se tedy i do formulářů na vyšetření zvířete po poranění člověka bude psát číslo čipu. Dále je třeba zdůraznit, že na rozdíl od petpasu, je možné naočkované zvíře pouze očipovat bez nutnosti jej znovu očkovat.

Tedy je na místě znovu zopakovat, že se jedná o povinnost chovatele.